ผลิตภัณฑ์มวลรวมหนองคาย(GPP)
    รายงานภาวะเศรษฐกิจ
    การประมาณการเศรษฐกิจ
    Economic Siren
    วารสารเศรษฐกิจ
    คณะผู้บริหารการคลังฯหนองคาย
    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
    รายงานการเงินรวม
    การพัฒนาบุคลากร
    การพัสดุ
    ผลการดำเนินงาน
    GFMIS
    บำเหน็จบำนาญ
    จัดซื้อจัดจ้าง
    ข้อมูลน่ารู้
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 383
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 280,408
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ


    หนังสือเวียน
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 63 ลว. 24 มิถุนายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


 
หนังสือเวียน
- หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 85 ลว. 8 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
- หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255 ลว.20 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 77 ลว. 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0420.1/ว 78 ลว. 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 257 ลว. 23 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 80 ลว. 23 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258 ลว. 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ยกเว้นการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – mark
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 262 ลว. 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 54 ลว. 11 มิถุนายน 2558 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว 206 ลว. 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยื่น undo
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by NONGKHAI PROVINCE COMPTROLLER OFFICE
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 042-411563 e-mail: nki@cgd.go.th
Engine by MAKEWEBEASY