ผลิตภัณฑ์มวลรวมหนองคาย(GPP)
    รายงานภาวะเศรษฐกิจ
    การประมาณการเศรษฐกิจ
    Economic Siren
    วารสารเศรษฐกิจ
    คณะผู้บริหารการคลังฯหนองคาย
    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
    รายงานการเงินรวม
    การพัฒนาบุคลากร
    การพัสดุ
    ผลการดำเนินงาน
    GFMIS
    บำเหน็จบำนาญ
    จัดซื้อจัดจ้าง
    ข้อมูลน่ารู้
   ท่านคลัง
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 412
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 473,341
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ


    หนังสือเวียน
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 63 ลว. 24 มิถุนายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


 
หนังสือเวียน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 108 ลว. 3 มีนาคม 2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 24 ลว. 18 มีนาคม 2559 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 51 ลว. 18 มีนาคม 2548 เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 31 ลว. 28 มีนาคม 2559 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 36 ลว. 8 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 167 ลว. 11 เมษายน 2559 เรื่อง การขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 - 2558
- หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 145 ลว. 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดพาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเ
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 111 ลว. 4 มีนาคม 2559 เรื่อง ขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
- หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0716/ว 62 ลว. 3 มีนาคม 2559 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 106 ลว. 2 มีนาคม 2559 เรื่อง การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by NONGKHAI PROVINCE COMPTROLLER OFFICE
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 042-411563 e-mail: nki@cgd.go.th
Engine by MAKEWEBEASY