ผลิตภัณฑ์มวลรวมหนองคาย(GPP)
    รายงานภาวะเศรษฐกิจ
    การประมาณการเศรษฐกิจ
    Economic Siren
    วารสารเศรษฐกิจ
    คณะผู้บริหารการคลังฯหนองคาย
    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
    รายงานการเงินรวม
    การพัฒนาบุคลากร
    การพัสดุ
    ผลการดำเนินงาน
    GFMIS
    บำเหน็จบำนาญ
    จัดซื้อจัดจ้าง
    ข้อมูลน่ารู้
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 14
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 166,008
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ


  หนังสือเวียน
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 63 ลว. 24 มิถุนายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


 
หนังสือเวียน
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 114 ลว. 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการ และหลักเกณฑ์และวิธีการแสด
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 383 ลว. 4 ธันวาคม 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMIS
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/ว 397 ลว. 19 ธันวาคม 2557 เรื่อง การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 402 ลว. 26 ธันวาคม 2557 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 404 ลว. 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำ
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 106 ลว. 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
- หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว 11 ลว. 5 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
- หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 13 ลว. 7 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 354 ลว. 17 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 357 ลว. 17 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ประกาศมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by NONGKHAI PROVINCE COMPTROLLER OFFICE
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 042-411563 e-mail: nki@cgd.go.th
Engine by MAKEWEBEASY