ผลิตภัณฑ์มวลรวมหนองคาย(GPP)
    รายงานภาวะเศรษฐกิจ
    การประมาณการเศรษฐกิจ
    Economic Siren
    วารสารเศรษฐกิจ
    คณะผู้บริหารการคลังฯหนองคาย
    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
    รายงานการเงินรวม
    การพัฒนาบุคลากร
    การพัสดุ
    ผลการดำเนินงาน
    GFMIS
    บำเหน็จบำนาญ
    จัดซื้อจัดจ้าง
    ข้อมูลน่ารู้
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 145
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 79,762
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ


  หนังสือเวียน
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 63 ลว. 24 มิถุนายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


 
หนังสือเวียน
- หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 39 ลว. 19 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 131 ลว. 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งและการจัดส่งเรื่องให้พิจารณาหรือตรวจสอบ
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 66 ลว. 28 มีนาคม 2557 เรื่อง คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web onlin
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 28 ลว. 4 เมษายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
- หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข. 6020/1895/4307/2557 ลว. 22 เมษายน 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือในการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 95 ลว. 25 เมษายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 106 ลว. 30 เมษายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถ
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 21 ลว. 20 มีนาคม 2557 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 59 ลว. 21 มีนาคม 2557 เรื่อง การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 63 ลว. 25 มีนาคม 2557 เรื่อง การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by NONGKHAI PROVINCE COMPTROLLER OFFICE
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 042-411563 e-mail: nki@cgd.go.th
Engine by MAKEWEBEASY