ผลิตภัณฑ์มวลรวมหนองคาย(GPP)
    รายงานภาวะเศรษฐกิจ
    การประมาณการเศรษฐกิจ
    Economic Siren
    วารสารเศรษฐกิจ
    คณะผู้บริหารการคลังฯหนองคาย
    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
    รายงานการเงินรวม
    การพัฒนาบุคลากร
    การพัสดุ
    ผลการดำเนินงาน
    GFMIS
    บำเหน็จบำนาญ
    จัดซื้อจัดจ้าง
    ข้อมูลน่ารู้
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 306
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 43,929
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ


  หนังสือเวียน
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 63 ลว. 24 มิถุนายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


 
หนังสือเวียน
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 21 ลว. 20 มีนาคม 2557 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 59 ลว. 21 มีนาคม 2557 เรื่อง การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 63 ลว. 25 มีนาคม 2557 เรื่อง การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 65 ลว. 27 มีนาคม 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 75 ลว. 3 เมษายน 2557 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2557
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 16 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 18 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 21 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 16 ลว. 4 มีนาคม 2557 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำห
- หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 56 ลว. 21 มีนาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by NONGKHAI PROVINCE COMPTROLLER OFFICE
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 042-411563 e-mail: nki@cgd.go.th
Engine by MAKEWEBEASY