ผลิตภัณฑ์มวลรวมหนองคาย(GPP)
    รายงานภาวะเศรษฐกิจ
    การประมาณการเศรษฐกิจ
    Economic Siren
    วารสารเศรษฐกิจ
    คณะผู้บริหารการคลังฯหนองคาย
    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
    รายงานการเงินรวม
    การพัฒนาบุคลากร
    การพัสดุ
    ผลการดำเนินงาน
    GFMIS
    บำเหน็จบำนาญ
    จัดซื้อจัดจ้าง
    ข้อมูลน่ารู้
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 373
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 146,604
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ


  หนังสือเวียน
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 63 ลว. 24 มิถุนายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


 
หนังสือเวียน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 302 ลว. 17 ตุลาคม 2557 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.4/ว 314 ลว. 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง หลักการและแนวทางในการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
- หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นค 0704/ว 6 ลว. 24 ตุลาคม 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นค 0704/ว 7 ลว. 24 ตุลาคม 2557 เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงิน ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 261 ลว. 24 กันยายน 2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 263 ลว. 24 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e – GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 264 ลว. 25 กันยายน 2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online)
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 275 ลว. 30 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web Online)
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/31754 ลว. 30 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 299 ลว. 16 ตุลาคม 2557 เรื่อง การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by NONGKHAI PROVINCE COMPTROLLER OFFICE
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 042-411563 e-mail: nki@cgd.go.th
Engine by MAKEWEBEASY